Karapatan

    • linkedin
    • linkedin

Artikulo: Animnapu't lima

Bilang karagdagan sa mga tungkulin na itinakda sa Batas na ito at ang mga regulasyon at desisyon na inilabas para sa pagpapatupad nito, ang manggagawa ay dapat:

1- Na ang gawain ay maisagawa alinsunod sa mga prinsipyo ng propesyon at alinsunod sa mga tagubilin ng tagapag-empleyo, kung ang mga tagubiling ito ay hindi sumasalungat sa kontrata, sa sistema o pampublikong moralidad, at ang kanilang pagpapatupad ay hindi mapanganib.

2- Upang pangalagaan nang husto ang makinarya, kasangkapan, suplay at hilaw na materyales na pag-aari ng may-ari ng negosyo na nasa kanyang pagtatapon, o nasa kanyang pangangalaga, at ibalik sa may-ari ng negosyo ang mga hindi nauubos na materyales.

3- Upang sumunod sa mabuting pag-uugali at moralidad sa panahon ng trabaho.

4- Upang ibigay ang lahat ng tulong at tulong nang hindi nangangailangan ng karagdagang sahod sa mga kaso ng mga sakuna at panganib na nagbabanta sa kaligtasan ng lugar ng trabaho o mga taong nagtatrabaho dito.

5- Upang mapailalim - ayon sa kahilingan ng tagapag-empleyo - sa mga medikal na eksaminasyon na nais niyang isagawa sa kanya bago sumali sa trabaho o sa panahon nito, upang mapatunayan na siya ay wala sa trabaho o nakakahawang sakit.

6- Dapat niyang panatilihin ang mga teknikal, komersyal at pang-industriya na mga lihim ng mga materyales na ginawa niya, o na direkta o hindi direktang nag-ambag siya sa paggawa, at lahat ng mga propesyonal na sikreto na may kaugnayan sa trabaho o pasilidad, ang pagsisiwalat nito ay makakasama sa interes ng tagapag-empleyo.