Panahon ng pagsubok

    • linkedin
    • linkedin

Artikulo: limampu't apat

Ang isang manggagawa ay hindi maaaring ilagay sa probasyon ng higit sa isang beses sa isang tagapag-empleyo. Bilang pagbubukod dito, pinahihintulutan, sa pamamagitan ng kasunduan ng dalawang partido sa kontrata, sa pagsulat, na isailalim ang manggagawa sa isa pang panahon ng pagsubok, sa kondisyon na ito ay nasa ibang propesyon o iba pang trabaho, o na isang panahon na hindi bababa sa kaysa anim na buwan na ang lumipas mula nang wakasan ang relasyon ng manggagawa sa tagapag-empleyo. Kung ang kontrata ay winakasan sa panahon ng pagsubok, walang partido ang karapat-dapat sa kabayaran, at ang manggagawa ay hindi karapat-dapat sa isang pabuya sa pagtatapos ng serbisyo para doon.