Pinsala sa trabaho

    • linkedin
    • linkedin

Artikulo: Dalawampu't siyam

Kung ang sinumang manggagawa ay nagtamo ng pinsala sa trabaho na nagreresulta sa pagbaba sa kanyang karaniwang mga kakayahan na hindi pumipigil sa kanya sa paggawa ng isang trabaho maliban sa kanyang nakaraang trabaho, ang tagapag-empleyo kung kanino napinsala ang manggagawa bilang resulta ng kanyang trabaho ay dapat siyang gamitin sa naaangkop na trabaho sa sahod na tinukoy para sa gawaing ito. Hindi nito hinahadlangan ang kabayarang nararapat para sa kanyang pinsala

.