Piyesta Opisyal

    • linkedin
    • linkedin

Artikulo: isang daan at limampu't isa

1- Ang isang babaeng nagtatrabaho ay may karapatan sa bakasyon sa panganganak na may buong suweldo sa loob ng sampung linggo, na ibinabahagi niya ayon sa gusto niya. Magsisimula ito ng pinakamataas na apat na linggo bago ang posibleng petsa ng paghahatid, at ang posibleng petsa ng paghahatid ay tinutukoy ng isang medikal na sertipiko na sertipikado ng isang awtoridad sa kalusugan.

2- Ipinagbabawal ang pag-empleyo ng babae pagkatapos ng panganganak sa anumang paraan sa loob ng anim na linggo kasunod nito, at may karapatan siyang palawigin ang bakasyon sa loob ng isang buwan nang walang bayad.

3- Ang isang babaeng nagtatrabaho - sa kaso ng panganganak ng isang maysakit na bata o isang taong may espesyal na pangangailangan at kung saan ang kondisyon ng kalusugan ay nangangailangan ng palaging kasama - ay may karapatan sa isang buwang bakasyon na may buong suweldo simula pagkatapos ng pagtatapos ng maternity panahon ng bakasyon, at may karapatan siyang pahabain ang bakasyon nang isang buwan nang walang bayad.

Artikulo: Ang Daan at Ikaanimnapu

1- Ang isang nagtatrabahong babaeng Muslim na ang asawa ay namatay ay may karapatang kumuha ng panahon ng paghihintay na may buong suweldo para sa isang panahon na hindi bababa sa apat na buwan at sampung araw mula