Tungkulin

    • linkedin
    • linkedin

Artikulo: Ikaanim

Ang manggagawa sa paglilingkod sa bahay ay obligado sa mga sumusunod:

1- Upang maisagawa ang gawaing napagkasunduan, at gawin ito sa pangangalaga ng karaniwang tao.

 2- Upang sundin ang mga utos ng tagapag-empleyo at ng kanyang mga miyembro ng pamilya na may kaugnayan sa pagpapatupad ng napagkasunduang trabaho.

3- Upang protektahan ang ari-arian ng tagapag-empleyo at mga miyembro ng kanyang pamilya.

4- Hindi para saktan ang mga miyembro ng pamilya, kabilang ang mga bata at matatanda.

5- Upang panatilihin ang mga sikreto ng tagapag-empleyo, mga miyembro ng pamilya at mga tao sa tahanan, na natutunan niya sa panahon o dahil sa trabaho, at hindi upang ibunyag ang mga ito sa iba.

6- Hindi siya dapat tumanggi na magtrabaho o umalis sa serbisyo nang walang lehitimong dahilan.

7- Hindi siya magtatrabaho para sa kanyang sariling akawnt.

8- Hindi upang masira ang dignidad ng tagapag-empleyo at mga miyembro ng pamilya, at hindi makialam sa kanilang mga gawain.

9- Upang igalang ang relihiyong Islam, sumunod sa mga regulasyong ipinatutupad sa Kaharian, at sa mga kaugalian at tradisyon ng lipunang Saudi, at hindi makisali sa anumang aktibidad na nakakapinsala sa pamilya.