Piyesta Opisyal

    • linkedin
    • linkedin

Artikulo: Walo

Ang manggagawa sa paglilingkod sa bahay ay maaaring magkaroon ng isang araw ng lingguhang pahinga ayon sa napagkasunduan ng dalawang partido sa kontrata

Artikulo: Sampu

Ang manggagawa sa paglilingkod sa bahay ay may karapatan sa isang buwang bayad na bakasyon kung siya ay gumugol ng dalawang taon at nais na mag-pagpapanibago para sa katulad na panahon

Artikulo: labing-isa

Ang manggagawa sa paglilingkod sa bahay ay may karapatan sa isang bayad na bakasyon dahil sa sakit na hindi hihigit sa tatlumpung araw bawat taon, ayon sa isang medikal na ulat na nagpapatunay na kailangan niya ng bakasyon.