Pagsusuri sa Kamalayan ng Edukasyon sa Paggawa

    • linkedin
    • linkedin
Page 1 of 4 (0%)
Nilalayon ng pagsusuring ito ang masukat ang antas ng iyong kaalaman tungkol sa iyong mga karapatan at tungkulin sa konteksto ng batas ng paggawa at mga kaugnay na sistema, at ang paraan ng iyong pamamahala sa mga paraan na maaari mong harapin sa iyong trabaho. Ang pagsusuring ito ay kumpidensyal at nangangalaga ng iyong privacy, kaya sagutin ang mga ito nang tama upang mapabuti ang relasyong kontraktwal at mga serbisyong ibinibigay ng Ministeryo ng Yamang Tao at Pag-unlad ng Lipunan (HRSD).